To contentTo navigationTo search
Logotype

Implantica publicerar Bokslutskommuniké , januari-december 2021

18.02.2022
 | Regulatory

STORA FRAMSTEG I DEN AMERIKANSKA GODKÄNNANDEPROCESSEN

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2021

 • Godkännandeprocessen i USA har tagit ett stort steg framåt, då FDA har gett sitt medgivande till att ta emot en PMA-ansökan för RefluxStop™ som enbart baseras på befintliga europeiska kliniska data. Om en sådan ansökan godkänns skulle det möjliggöra ett marknadsinträde i USA utan en föregående klinisk studie i landet. Enligt överenskommelse med FDA kommer Implantica att förse FDA med ytterligare säkerhets- och effektdata med aktuella data från den pågående europeiska kliniska studien.
 • Den fjärde vågen av covid-19 har påverkat RefluxStop™-operationer då sjukhusen pausade planerade operationer under Q4 2021, men operationer har börjat återupptas nu under Q1 2022.
 • Före den senaste nedstängningen fick kirurger från flera sjukhus i Storbritannien och Tyskland utbildning i RefluxStop™ operationsteknik.
 • Implantica utsåg en ny Chief Market Access & Strategy Officer med gedigen erfarenhet, sedan mer än 15 år, av marknadsetableringar, vårdersättningar, hälsoekonomi och relationer med betalande parter.

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Implantica utser en tidigare Medtronic-chef till Chief Operating Officer. Han bidrar med nästan 20 års erfarenhet från olika områden, och har senast lett flera affärsenheter som VP Europe och även ansvarat för EMEA, LATAM och Kanada.
 • Implantica gör framsteg i utvecklingen av e-hälsa och genomför en 3-dagars workshop om e-hälsa med 20 experter från hela Europa för att förbättra användbarheten av vår unika e-hälsoplattform. När den lanseras kommer den unika möjligheten att ändra behandling på distans vara designad för att göra Implantica till en ledare inom e-hälsorevolutionen.

Fjärde kvartalet finansiell sammanfattning 

 • Nettoomsättningen ökade med 312 procent till 107 TEUR (26).
 • Justerad bruttomarginal uppgick till 91 procent (92).
 • Rörelseförlusten (EBIT) ökade till 3 990 TEUR (3 350).
 • Förlust efter skatt uppgick till 6 365 TEUR (3 150).
 • Förlust per A-aktie före och efter utspädning uppgick till 0,09 EUR (0,05).
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 132,7 MEUR.

Finansiell sammanfattning för helåret

 • Nettoomsättningen ökade med 155 procent till 387 TEUR (152).
 • Justerad bruttomarginal uppgick till 93 procent (97).
 • Rörelseförlusten (EBIT) ökade till 13 141 TEUR (10 641).
 • Förlust efter skatt uppgick till 15 472 TEUR (10 277).
 • Förlust per A-aktie före och efter utspädning uppgick till 0,23 EUR (0,20).

Telefonkonferens den 18:e februari klockan 15:00 CET

Presentationen sker på engelska via en telefonkonferens eller audiosändning på: Telefonnummer till konferensen:

 • Sverige: +46 8 505 583 75
 • Storbritannien: +44 3 333 009 270
 • USA: +1 646 722 49 57

Webcast:  https://tv.streamfabriken.com/implantica-q4-2021

Talare:

 • VD Peter Forsell
 • CFO Andreas Öhrnberg
 • VP Operations & IR Nicole Pehrsson

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nicole Pehrsson, Investor Relations
Telefon (CH): +41 (0)79 335 09 49

nicole.pehrsson@implantica.com

Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB, +46 (0) 8 528 00 399, info@fnca.se.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18:e februari 2022 kl. 08:00 (CET).

About Implantica

Implantica är en medicinteknisk koncern dedikerad till att föra avancerad teknik in i kroppen. Implanticas ledande produkt, RefluxStop™, är ett CE-märkt implantat som motverkar sura uppstötningar av magsaft upp i matstrupen och potentiellt kommer att skapa ett paradigmskifte för anti-reflux-behandling vilket stöds av framgångsrika resultat frånkliniska prövningar. Implantica fokuserar också på eHälsa i kroppen och har utvecklat en bred, patentskyddad produktpipeline baserad delvis på två plattformsteknologier: en eHälsoplattform utformad för att övervaka ett brett spektrum av hälsoparametrar, kontrollera behandling inifrån kroppen och kommunicera till vårdgivaren på avstånd och en trådlös energigivande plattform utformad för att driva fjärrstyrda implantat trådlöst genom intakt hud. Implantica är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: IMP A SDB). Besök www.implantica.com för mer information.