To contentTo navigationTo search
Logotype

Utnyttjande av övertilldelningsoption i Implantica och avslutande av stabiliseringsperiod

30.09.2020

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Pareto Securities AB (”Pareto” eller ”Global Coordinator och Sole Bookrunner”) utnyttjar övertilldelningsoptionen om 2 538 461 svenska depåbevis (”SDB”) i Implantica AG (“Implantica” eller “Bolaget”). Stabiliseringsperioden har med anledning av detta nu avslutats. Inga stabiliseringsåtgärder har eller kommer att utföras.

I samband med börsnoteringen av Implanticas SDB ("Erbjudandet") ställde Bolaget ut en övertilldelningsoption till Global Coordinator och Sole Bookrunner, som berättigar Pareto att teckna upp till 2 538 461 ytterligare SDB i Bolaget, motsvarande upp till 15 procent av det totala antalet SDB som omfattades av Erbjudandet, i syfte att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet. Global Coordinator och Sole Bookrunner har idag utnyttjat övertilldelningsoptionen i dess helhet.

Med anledning av utnyttjandet av övertilldelningsoptionen har Implantica beslutat att genomföra en nyemission av 2 538 461 SDB (till en kurs motsvarande teckningskursen i Erbjudandet, 65,00 kronor per SDB) varefter det totala antalet utestående aktier i Implantica uppgår till 109 461 537 (varav 53 211 537 A-aktier och 56 250 000 B-aktier). Erbjudandet har därmed omfattat totalt 19 461 537 SDB, motsvarande samma antal nyemitterade A-aktier, inklusive övertilldelningsoptionen. Bolaget kommer därmed att tillföras ytterligare cirka 165 miljoner kronor, vilket medför att Bolaget tillförs totalt cirka 1 265 miljoner kronor genom Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen, före emissionskostnader.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om teckning av SDB i Implantica och noteringen av Bolagets SDB på North Premier Growth Market har Pareto haft möjlighet att, i egenskap av stabiliseringsansvarig, genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset för SDB på en nivå högre än som i annat fall hade varit rådande på marknaden. Ingen stabilisering har skett sedan börsnoteringen den 21 september 2020 och med hänsyn till kursutvecklingen avseende Implanticas SDB har Pareto valt att avsluta stabiliseringsperioden i förtid.

Rådgivare
Pareto Securities är Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med Erbjudandet. Baker McKenzie är legal rådgivare till Implantica avseende svensk och schweizisk lagstiftning och Roschier är legal rådgivare till Pareto Securities i samband med Erbjudandet.

Ansvarig person
Denna information är sådan som Implantica AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen i detta pressmeddelande har publicerats genom nedanstående kontaktpersons försorg, vid den tidpunkt som anges Implantica AG:s nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående person kan också kontaktas för ytterligare information.

För ytterligare information, kontakta:
Nicole Pehrsson, Investor Relations, Implantica
Telefon (CH): + +41 (0)79 335 09 49
nicole.pehrsson@implantica.com

Om Implantica
Implantica är en medtech-koncern verksamt inom marknaden för implanterbara medicinska instrument och eHälsa. Bolagets ledande produkt RefluxStopTM är ett passivt CE-märkt implantat som motverkar gastroesofageal reflux. Befintliga kirurgiska behandlingar för gastroesofageal refluxsjukdom (Eng. ”GERD”) fungerar genom att matstrupen trycks ihop vilket leder till flertalet alvarliga komplikationer. RefluxStopTM har ett helt annat tillvägagångssätt med sin behandling, vilket leder till bättre resultat utan de komplikationer som kan associeras med befintliga GERD-behandlingar. Bolaget bedömer att RefluxStopTM har potential att skapa ett paradigmskifte inom GERD-behandlingar. Utöver RefluxStopTM har Bolaget en omfattande produktportfölj som förväntas bidra till Implanticas fortsatta tillväxt under de kommande åren.


VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Implantica i någon jurisdiktion, varken från Implantica eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättas av Bolaget och publicerats på Bolagets hemsida.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en investering i Bolaget. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för att beskriva bakgrunden till Erbjudandet och gör inget anspråk på att vara fullständigt eller uttömmande. Ingen försäkran ska lämnas med anledning av informationen i detta pressmeddelande avseende dess noggrannhet eller fullständighet. Pareto Securities agerar för Implantica i samband med den Erbjudandet och inte för någon annans räkning. Pareto Securities är inte ansvarig gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets SDB kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets SDB inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets SDB endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Erbjudandet.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets SDB.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets SDB samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.